Tháng 5/2023

Biên bản họp ĐHĐCĐ

Cập nhật: 30/5/2023

Cập nhật: 30/5/2023
Nghị quyết ĐHĐCĐ

Cập nhật: 30/5/2023

Cập nhật: 30/5/2023

Tháng 4/2023

Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ

Cập nhật: 1/4/2023

Cập nhật: 1/4/2023
Chương trình họp ĐHCĐ

Cập nhật: 1/4/2023

Cập nhật: 1/4/2023
Giấy ủy quyền

Cập nhật: 1/4/2023

Cập nhật: 1/4/2023
Đơn đề cử ứng cử thành viên HĐQT

Cập nhật: 1/4/2023

Cập nhật: 1/4/2023
Đơn đề cử ứng cử thành viên BKS

Cập nhật: 1/4/2023

Cập nhật: 1/4/2023
Sơ yếu lý lịch ứng viên

Cập nhật: 1/4/2023

Cập nhật: 1/4/2023
Giấy đăng ký tham dự cuộc họp

Cập nhật: 1/4/2023

Cập nhật: 1/4/2023
Phiếu biểu quyết

Cập nhật: 1/4/2023

Cập nhật: 1/4/2023

Tháng 12/2022

Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ

updatees.updated_at 14/12/2022

Cập nhật: 14/12/2022
Mẫu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ

Cập nhật: 14/12/2022

Cập nhật: 14/12/2022
Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

Cập nhật: 14/12/2022

Cập nhật: 14/12/2022

Tháng 11/2022

Thông báo thay đổi đại diện pháp luật

Cập nhật: 22/11/2022

Cập nhật: 22/11/2022