Tháng 11/2022

Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi đại diện pháp luật

Cập nhật: 22/11/2022

Cập nhật: 22/11/2022
Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi đại diện pháp luật

Cập nhật: 22/11/2022

Cập nhật: 22/11/2022

Tháng 6/2022

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

Cập nhật: 22/06/2022

Cập nhật: 22/06/2022

Tháng 5/2022

Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ

Cập nhật: 10/05/2022

Cập nhật: 10/05/2022