Cam kết phát triển bền vững

Metaway Holdings luôn chủ động trong việc
tăng cường năng lực, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các giải pháp kinh doanh bền vững.

Vì thế, Metaway Holdings luôn chủ động trong việc tăng cường năng lực, nắm bắt các cơ hội kinh doanh, đổi mới sáng tạo, ứng dụng những giải pháp kinh doanh bền vững để mang lại lợi ích lâu dài, thay vì chỉ hoạt động theo lợi nhuận trước mắt.

Tôn chỉ hoạt động của tập đoàn Metaway Holdings dựa theo 17 mục tiêu phát triển bền vững được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2019, trong đó tập trung vào:

  • - Đảm bảo nền giáo dục chất lượng, công bằng, toàn diện.
  • - Đảm bảo được khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững.
  • - Đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục.

Ngoài ra, trong chiến lược kinh doanh tổng thể, Metaway Holdings cũng hướng đến quản lý tài nguyên bền vững, thiết kế bền vững, mua sắm bền vững và tiếp thị bền vững…